Larm- och indikeringspaneler

Vår produktfamilj för larm- och indikeringspaneler är speciellt framtagen för enklast möjliga montering och konfigurering av upp till 60 signaler. Genom att inkoppling av drift-/larmpunkter sker i en separat datainsamlingsenhet skilt från displayenheten, reduceras kabeldragningen till ett minimum. Enheten kan också agera larmkoncentrator för att spara I/O:s på PLC/DUC.

 

Datainsamling-/Displayenhet

Drifts-/larmpunkterna kopplas in till JPDM Datainsamlingsenhet, som kan placeras på valfri plats, exempelvis på DIN-skena i ett elskåp. JPDM Datainsamlingsenhet kopplas till JPI Driftsdisplayenhet alt. JPC Kombidisplayenhet med en sextråds kommunikationskabel, sk. modularkabel. Displayenheten kan på så sätt placeras på valfri plats, exempelvis i frontdörren på elskåpet.

JPC Kombipanel

JPC Kombipanel består av JPDM Datainsamlingsenhet samt JPC Kombidisplayenhet som visar larmpunkter alternativt driftindikering.

Det finns möjlighet att aktivera två st. summalarmreläer för A- respektive B-larm som finns i JPDM Datainsamlingsenhet, master. Varje larmpunkt kan konfigureras för en fördröjning av larmet i steg från en sekund till tre timmar. Dessutom kan larmpunkterna konfigureras för normalt öppen eller sluten kontakt. Driftindikering visas genom att en gul lysdiod tänds.

JPC Kombipanel har tolv st. larmpunkter alt. driftspunkter. Larmpunkterna konfigureras individuellt för A- respektive B-larm, fördröjning och normalt öppen eller sluten. Konfigureringen sker på enkelt sätt med två tryckknappar på displayenheten.

JPC Kombidisplayenhet kopplas samman med JPDM Datainsamlingsenhet master.

Om det finns behov för fler larmpunkter än tolv så kan man koppla till ytterligare JPS Slavdisplayenheter och JPDS Datainsamlingsenheter slav.

JPDM Datainsamlingsenhet, master

JPDM Datainsamlingsenhet, master är den enhet dit respektive larm- driftspunkt kopplas. Antalet inkopplingspunkter är tolv och antalet reläutgångar är två för A- respektive B-larm. JPDM Datainsamlingsenhet, master monteras på DIN-skena och har ett vertikalt montage för att ta så liten plats som möjligt. Inkopplingen sker på frånskiljbar skruvplint. Inkopplingspunkterna har antingen slutande eller öppen funktion vilket konfigureras. JPDM Datainsamlingsenhet, master ansluts till JPC Kombidisplayenhet med sextråds kommunikationskabel sk. modularkabel.

JPDM Datainsamlingsenhet har inbyggd Modbus®-kommunikation (RTU slav) och kan kommunicera med externa system. Alla de funktioner som finns beskrivna ovan för JPC Kombipanel finns tillgängliga för det externa systemet. JPDM Datainsamlingsenhet agerar som slav och det externa systemet som master. Kabelanslutning är fyrtrådig.

Sammankoppling av enheterna

Datainsamlingsenheten och displayenheten kopplas samman med hjälp av en rak 6-polig modularkabel. Denna kopplas mellan den främre modularkontakten på datainsamlingsenheten (märkt Display) och den nedre modularkontakten på displayenheten (märkt Master). De extra modularkontakterna används vid utbyggnad av systemet då slavenheter skall anslutas.

JPS Slavdisplayenhet kopplas till JPC Kombidisplayenhet till kontakten märkt Master och till ev. nästa slavenhet till kontakten märkt Slav. Detsamma gäller även för JPDS Datainsamlingsenhet slav.

Kontrollera slutligen att termineringsbygeln sitter på plats på såväl datainsamlingsenheten som på displayenheten (alternativt sist i kedjan om en eller flera slavenheter är anslutna). Enheterna är nu färdiga för att startas och konfigureras.